Profilområden

Musik och kreativa uttryckssätt

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud (Lgr11 2:2)

Musik är ett stort intresseområde för dagens ungdom. Vi vill att eleverna inte enbart skall vara konsumenter utan också vara aktiva i sitt musikutövande. Vi tror att elever som är vana att skapa och agera inför och tillsammans med andra, får större självkänsla och självförtroende.

Musikprofilen innebär att musikämnet har utökad tid i timplanen (skolans val). Musikämnet fokuserar på sång och musicerande samt på olika former av skapande verksamhet. Eleverna får träna på att uppträda inför varandra i små eller stora sammanhang. Skolan har återkommande föreställningar där eleverna får visa sina kunskaper och färdigheter…

…sångsamlingar

Sångsamlingar för skolans elever arrangeras regelbundet i aulan. Ett återkommande inslag är att en grupp elever ur nian leder och framför några sånger som ett led i deras musikundervisning.

…Julmosaik

Under höstterminens sista vecka har skolan en stor föreställning till vilken föräldrar och övriga skolans vänner inbjuds. Våra elever har då tränat in olika typer av uppträdanden som visas på scenen. Hela föreställningen avslutas med en luciatablå där alla högstadieelever medverkar.

…skolavslutningen

Vid skolavslutningen framför varje arbetslag några sånger, dessutom medverkar alla skolans elever och personal i en gemensam sånginsats.

…nians avslutningskonsert

Niornas elever övar under vårterminen in att antal musikframträdanden. Dessa framförs vid en konsert i slutet av terminen. Alla inbjuds till denna konsert som utgör en festlig inledning till niornas efterföljande avslutningsmiddag.

…Free Aid Live

Eleverna på skolan deltar i vårt eget ”Operation Dagsverke” Free Aid. Som en del av denna insamling ges en konsert med elever som vill delta från årskurs 6-9 på vår skola samt från Söderbaumska skolan. Intäkterna från konserten går till projekt för hjälpbehövande. De elever från årskurs 5-9 som inte uppträder som artister, är publik vid en av de två konserterna som ges.

Vi vill också lyfta fram bild, drama, media mm. Dessa verksamheter integreras i ovan nämnda aktiviteter och ska tillsammans med musiken finnas som en röd tråd i all verksamhet som skolan bedriver.

Tematiskt arbetssätt i form av verkstäder

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. (Lgr11 2.2) 

Temaarbetet utgör stommen i skolans verksamhet. I temaarbetet ingår de flesta av skolans ämnen. Skolan enas om ett gemensamt tema som sedan behandlas på olika sätt beroende på elevernas ålder. Ett tema sträcker sig över en termin och planeras utifrån de ingående ämnenas centrala innehåll och kunskapskrav. Att arbeta i tema innebär många olika sätt att lära, men lyfter fram de kreativa arbetssätten där eleverna får undersöka, skapa, uppleva, diskutera, samarbeta samt presentera sina arbeten. Inom temaarbetet tillägnar sig eleverna de olika förmågor som finns nämnda i läroplanen. Att arbeta i temat innebär både gemensamma och individuella arbetsuppgifter.

Skolan har under åren utvecklat en treårsrull för temaarbetet vilket innebär att ett temainnehåll återkommer vart tredje år. Vi vill på detta sätt försäkra oss om att alla elever får de kunskaper som vår läroplan anger. Temats namn förändras däremot varje termin. Temat har ett långt lektionspass varje dag måndag till torsdag.

Temat inleds varje termin med temastartsaktiviteter. I denna del av temat är skolans personal aktiv i att skapa en inspirerande upptakt till det nya temat. Aktiviteterna ska ge upplevelser som väcker både känslor, förväntan och intresse. Under temat stimuleras elevernas intresse för området ytterligare i form av stimuleringslektioner som kan bestå av t.ex. föreläsningar, filmer och skapande verksamhet.

Under en period med faktalektioner inhämtar eleverna de nya kunskaper som temat presenterar. Arbetsformer som är vanliga under denna period är föreläsningar och att man arbetar inom klassens ram. En central ingrediens i temaarbetet är arbetet i verkstäder. I verkstäderna blandas eleverna från arbetslagets olika klasser. Här arbetar man individuellt eller tillsammans med en eller flera kamrater. Verkstäderna kan ha olika innehåll. Skrivarverkstaden, Laboratoriet, Skaparverkstaden och Forskarverkstaden är exempel på verkstäder. I Skrivarverkstaden kan man då arbeta med olika typer av skrivande, i Laboratoriet testar och undersöker man, i Skaparverkstaden tränar man olika former av skapande och konstruerande och i Forskarverkstaden studerar man olika företeelser, jämför och analyserar och försöker dra egna slutsatser. Eleverna planerar och utvärderar noggrant sitt arbete i verkstäderna.

Eleverna behöver fördjupa och använda de kunskaper de inhämtat under faktalektionerna och i verkstadsarbetet. Detta får de tillfälle till i de grupparbeten som följer. Vi använder oss då av en grupparbetsmetod (Complex Instruction) som har sitt ursprung från Stanforduniversitetet, Californien, USA. Metoden kallas i Sverige för Samarbetsinlärning och hjälper eleverna att använda sina kunskaper och bearbeta dem tillsammans med sina kamrater. Detta ger dem möjlighet att utveckla de förmågor som finns beskrivna i läroplanen. Grupparbetet avslutas med en uppföljning av eleverna kunskaper. I årskurs 7-9 sker det i form av en skrivuppgift där eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper.

Under arbetets gång har förhoppningsvis en hel del nyfikenhet väckts hos eleverna om att få veta mer om olika ämnesområden eller företeelser. Temat avslutas därför med en period av elevens val då eleverna väljer ett område utifrån temat som de vill veta mer om. De fördjupar och breddar därmed sina kunskaper. Arbetssätten under perioden av elevens val har oftast en kreativ inriktning.

Redovisningar av olika slag och reflektioner runt arbetsuppgifterna förekommer regelbundet under hela temaperioden. Temat avslutas med en fest då de kunskaper som eleverna erövrat under temat står i fokus. Nu är det elevernas tur att vara aktiva. Temafesten utformas som ett ”smörgåsbord” med presentationer, föreställningar och utställningar av olika slag som föräldrarna och andra besökare kan ta del av. Alla våra elever är aktiva under festen.

Temafesten föregås av ett genrep i form av skolföreställningar då alla elever får ta del av de presentationer som förekommer under temafesten. Vi ser betydelsen av att de yngre eleverna får ta del av de äldre elevernas presentationer och på så sätt får förebilder för sitt fortsatta lärande.

Elevernas arbeten under temaperioden samlas ihop till en bok som blir en dokumentation av temat.

Förskoleklassen och årskurs 1 arbetar med samma tema som övriga skolan men utformar en verksamhet som är anpassad till yngre elever.

Kristen värdegrund

Under revidering utifrån LGR 22