Skolans vision

  • Vi vill forma en skola där elevernas lärande och kreativa arbetssätt fokuseras.
  • Vi vill arbeta tematiskt dvs ämnesövergripande för att eleverna ska få överblick och sammanhang i sitt lärande.
  • Vi vill ge utökat utrymme för i första hand musik, men även för övriga estetiska områden såsom bild, drama och media.
  • Vi vill använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) som ett medel till ökad förståelse och upplevelse.
  • Vi tror att barn och ungdomar som är aktiva i sitt kunskapssökande och som använder många olika sätt att lära, utvecklar självtillit och god självkänsla.
  • Vi vill att de elever som utbildas på skolan ska kunna utvecklas till trygga individer som vågar stå för sina åsikter, samtidigt som de respekterar och lyssnar på andra.
  • Skolan ska genomsyras av kristna värderingar, samt kännetecknas av vänskap och omtanke.

Mosaiks ledord

Skolans kunskapssyn

  • Eleven konstruerar sin egen kunskap i samverkan med kamrater och vuxna.
  • I lärandet ser och utgår vi från de kunskaper och förutsättningar som finns hos varje elev.
  • Undervisning och arbetsformer varieras för att passa varje individs sätt att lära.

Skolans motto

I skolans motto sammanfattas med tre ord de grundläggande värden som ska känneteckna vår skola.  Störst och viktigast av dessa ord är kärlek.

kunskap kärlek och struktur