Profilområden

Profilområden

Friskolan Mosaik arbetar med tre profilområden, vilka är musik, tematiskt lärande och kristna värderingar. Det är områden som tydligt ska påverka vårat löpande arbetssätt och lärande. 

Musik och kreativitet

Musikprofilen innebär att musikämnet har utökad tid i timplanen (skolans val). Musiken tar sig bland annat uttryck via:

Julmosaik är en föreställning som hålls under höstterminens sista vecka. Det är en av skolans största föreställningar då både föräldrar och elever bjuds in. Hela föreställningen avslutas med ett luciatåg där alla högstadieelever medverkar.

Nians avslutningskonsert hålls i slutet av vårterminen. Det är även inledningen till niornas efterföljande avslutningsmiddag.

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud” (Lgr11 2:2)

Tematiskt lärande

Tematiskt arbete är stommen i vår verksamhet. Ett arbetssätt som för samman de flesta av skolans ämnen.

Ett tema sträcker sig över en termin och återkommer vart tredje år. Med ett inarbetat koncept kan vi försäkra oss om att eleverna får den kunskap som krävs enligt gällande läroplan.

Det tematiska arbetet sträcker sig över de flesta av årskursens ämnen och blir som en ”röd tråd” som följer med i de olika arbetsområdena. Arbetet är uppdelat i momenten Faktalektioner, Arbete i verkstäder, Grupparbeten och Elevens val.

I slutet av varje temaperiod har skolan en temafest där eleverna kan presentera vad de gjort, föräldrar bjuds in och allt arbete dokumenteras i en årlig temabok.

”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och får möjlighet att arbeta ämnesövergripande”. (Lgr11 2.2) 

Kristen värdegrund

Friskolan Mosaik har en kristen profil. Den kristna värdegrunden är en central del av skolan och genomsyrar både verksamhet och värdegrund. 

Den kristna värdegrund vi står på gör sig bland annat uttryckt i att vi betonar att alla människor lika värda, unikt skapade och älskade.

Friskolan Mosaik uppmuntrar eleverna att ifrågasätta, debattera och fundera över olika livsfrågor.